Edelmetalen HB V.O.F

We nodigen u uit kennis te nemen van onze wetgeving en algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke transactie die u met ons aangaat.

Wie zijn wij?

Edelmetalen HB V.O.F
Ades: Dr Nolenslaan 157 32, 6136GM Sittard Nederland
Telefoon nummer: 0031615535866
Handelsnaam: Edelmetalen HB
Website: www.edelmetalenhb.nl

Plaatsen van bestellingen

U kunt te allen tijde een bestelling plaatsen via onze website. Buiten online bestellingen, zijn we ook bereikbaar via telefoon, e-mail of het contactformulier voor bestellingen tijdens kantooruren.

Informatie en klantenservice

Voor vragen of assistentie met uw bestelling, kunt u contact opnemen via telefoon, e-mail of ons online contactformulier. Een persoonlijk gesprek op kantoor kan ook worden ingepland.

Nauwkeurigheid en prijstransparantie

Wij streven naar nauwkeurigheid in onze operaties en het duidelijk weergeven van prijzen. Bij problemen nemen we direct contact op om samen een oplossing te vinden.

Afspraak is afspraak

Wij zetten ons in om elke overeengekomen transactie naar tevredenheid te voltooien en verwachten hetzelfde commitment van onze klanten.

Onvoorziene omstandigheden

Bij zeldzame, onvoorziene gebeurtenissen werken we samen met u aan een passende oplossing.

Herroepingsrecht

U heeft het recht uw online aankoop binnen 14 dagen te annuleren, met uitzonderingen voor producten wiens prijzen afhankelijk zijn van de financiële markt, zoals edelmetalen wiens prijzen fluctueren.

WWTF beleid Anoniem goud of zilver kopen
Algemene voorwaarden
Wetgeving en algemene voorwaarden
Identificatievereisten

Wij zijn wettelijk verplicht om een identiteitskaart van elke consument te controleren. Deze gegevens worden opgenomen in onze facturatie. Consumenten kunnen hun identiteitskaart tonen via een kopie of scan, vooral nodig bij contante transacties met edele metalen om witwassen te voorkomen.

Betalingen en uitbetalingen

Voor particuliere verkopers is de maximale contante betaling €3.000; bedragen daarboven worden via bankoverschrijving uitbetaald binnen twee werkdagen. Voor handelaren zijn contante betalingen niet mogelijk. Particuliere kopers moeten via overschrijving betalen, en producten worden pas geleverd na ontvangst van de betaling.

Limieten en voorwaarden

De limiet voor cash betalingen bedraagt €3.000 per dag. Alle transacties worden begeleid met een factuur of betaalbewijs, die wij zorgvuldig bewaren.

ALGEMENE  VOORWAARDEN – VERSIE VANAF 16-04-2024
1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van Edelmetalen HB zijn van kracht op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, inclusief transacties via onze webshop op www.edelmetalenhb.nl. Zowel particuliere als professionele klanten van Edelmetalen HB, hierna aangeduid als ‘de klant’, gaan akkoord met deze voorwaarden bij elke transactie. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van de klant wijzen wij expliciet af. Als bepaalde voorwaarden nietig of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht. Edelmetalen HB en de klant zullen nieuwe bepalingen overeenkomen die zo dicht mogelijk bij de intentie van de oorspronkelijke voorwaarden liggen.

2. Offerte, Aanvaarding en Conformiteit

2.1 De informatie op onze website en in catalogi is slechts een uitnodiging tot het doen van een aanbod en bindt Edelmetalen HB niet.
2.2 De klant moet correcte persoonsgegevens verstrekken bij elke transactie om aan onze wettelijke identificatieplicht te voldoen. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens kan Edelmetalen HB de levering of betaling tijdelijk opschorten.
2.3 De ondertekenaar van een bestelling is hoofdelijk aansprakelijk bij wanbetaling.
2.4 Een transactie wordt pas bevestigd na schriftelijke aanvaarding door Edelmetalen HB.
2.5 Na bevestiging kan de klant de transactie enkel annuleren tegen een schadevergoeding van 5% van het transactiebedrag, eventueel verhoogd met prijsschommelingen.
2.6 De klant kan instemmen met een transactie via schriftelijke of elektronische weg. De gegevensbestanden van Edelmetalen HB dienen als bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, en kenmerken van producten op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk. Kleine afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn voor schadevergoedingen of ontbinding.
2.8 De klant kan geen rechten ontlenen aan deze gegevens, tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een overeenkomst.
2.9 Door een overeenkomst aan te gaan, verklaart de klant te handelen conform de geldende fiscale regels. Bij twijfel dient de klant een fiscalist te raadplegen.

3. Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van een product de koopovereenkomst te herroepen zonder opgave van redenen, conform artikel VI.47, § 1 WER.
3.2 Uitzonderingen op het herroepingsrecht staan vermeld in artikel VI.53 WER.
3.3 Producten moeten binnen 14 dagen na aankondiging van herroeping in de originele staat en verpakking worden geretourneerd. De kosten voor retour zijn voor de klant. Aanmelding van herroeping kan via info@edelmetalenhb.nl.

4. Prijzen en Betalingen

4.1 De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, en exclusief mogelijke kosten voor verpakking en verzending.
4.2 Prijzen voor edelmetalen zijn afhankelijk van de marktprijzen en eventuele belastingen of accijnzen.
4.3 Prijzen op de website zijn indicatief en niet bindend.
4.4 Edelmetalen HB is niet gebonden aan onjuiste prijsvermeldingen als deze op een duidelijke vergissing berusten.
4.5 Prijsverhogingen na een offerte kunnen leiden tot een aanpassing van de overeengekomen prijs.
4.6 Offertes kunnen worden ingetrokken als deze niet tijdig worden bevestigd door de klant.
4.7 Betalingen dienen te geschieden via overschrijving of binnen de wettelijke restricties contant. Cheques moeten worden gecrediteerd voordat de levering plaatsvindt.
4.8 De klant moet elke aankooptransactie binnen 2 werkdagen contant voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.9 Bij niet-tijdige betaling zijn alle kosten, rente en openstaande facturen direct opeisbaar, zelfs als de klant vermeldt dat de betaling voor een later factuur bedoeld is.
4.10 Bij niet-betaling op de vervaldag of bij signalen van financiële onzekerheid zoals faillissement, kan Edelmetalen HB verdere leveringen opschorten en de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving ontbinden.
4.11 Elke verkooptransactie wordt door Edelmetalen HB pas geaccepteerd na ontvangst en bevestiging van de levering van het edelmetaal en de betaling door de klant.

5. Levering

5.1 De levering van producten is afhankelijk van hun beschikbaarheid.
5.2 Edelmetalen HB is niet aansprakelijk voor schade door niet of te laat leveren.
5.3 De leveringstermijn bedraagt maximaal 30 werkdagen, tenzij anders gecommuniceerd.
5.4 Levering vindt plaats wanneer de goederen op het aangewezen adres ter beschikking worden gesteld of aan de vervoerder worden overgedragen.
5.5 De klant dient vanaf de terbeschikkingstelling van de goederen voor passende verzekering te zorgen.
5.6 Vertraging in levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of annulering, tenzij de vertraging zodanig is dat redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat de klant de overeenkomst in stand houdt.
5.7 Overschrijding van de leveringstermijn leidt niet automatisch tot verzuim van Edelmetalen HB; hiervoor is een uitdrukkelijke ingebrekestelling vereist.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Edelmetalen HB behoudt eigendom van alle verkochte goederen tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen is voldaan.
6.2 Het risico voor de goederen gaat over op de klant bij afhaling of bij overdracht aan de vervoerder.
6.3 Edelmetalen HB kan een retentierecht uitoefenen op de goederen tot volledige betaling of tot zekerheid voor toekomstige betalingen is verstrekt.

7. Klachten en Garantie

7.1 De klant is verplicht de producten bij levering te controleren op conformiteit met de overeenkomst.
7.2 Klachten over de producten moeten binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk en gemotiveerd worden gemeld aan Edelmetalen HB.
7.3 Indien producten niet conform zijn, kan Edelmetalen HB kiezen voor vervanging, aanvullende levering, of creditering van de betreffende factuur. Teruggezonden goederen die beschadigd zijn door schuld van de klant kunnen geweigerd worden of gedeeltelijk worden gecrediteerd.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Edelmetalen HB is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld.
8.2 Behalve directe schade komen andere vormen van schade zoals winstderving niet in aanmerking voor vergoeding.
8.3 Edelmetalen HB is niet aansprakelijk voor schade door vertragingen of miscommunicatie via internet of andere communicatiemiddelen.
8.4 De klant vrijwaart Edelmetalen HB voor alle aanspraken van derden die voortkomen uit overeenkomsten met de klant.

9. Ontbinding en Opschorting

9.1 Edelmetalen HB kan een overeenkomst onmiddellijk ontbinden bij niet-nakoming door de klant, faillissement, of gerechtelijke reorganisatie van de klant. 9.2 Bij ontbinding zijn alle vorderingen op de klant direct opeisbaar.

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht kan Edelmetalen HB de uitvoering van bestellingen opschorten of de overeenkomst ontbinden zonder tussenkomst van een rechter en zonder verplichting tot schadevergoeding.

11. Privacy

11.1 Klantgegevens verkregen bij bestellingen worden gebruikt voor orderverwerking en informatievoorziening. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

12. Toepasselijk recht

12.1 Alle overeenkomsten zijn onderhevig aan het Belgisch en Nederlands recht. Geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken in het arrondissement Limburg. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

13. Beleidsvorming antiwitwasbeleid

13.1 Voor bestellingen via de webshop of bij persoonlijke bezoeken controleert Edelmetalen HB alle transacties volgens het anti-witwasbeleid.
13.2 Identificatie via paspoort of identiteitskaart is verplicht, en Edelmetalen HB behoudt zich het recht voor om transacties te weigeren bij ontbrekende gegevens.

Deze volledige herziening van de algemene voorwaarden bevat nu alle relevante secties en is geoptimaliseerd voor betere leesbaarheid en begrip.

 

EDELMETALEN HB V.O.F

E info@edelmetalenhb.nl | W www.edelmetalenhb.nl | T 0031 615 53 58 66 | Dr Nolenslaan 157/32, 6136GM Sittard Nederland | BTW NL864411984B01 |
IBAN NL77 INGB 0398 4143 00 | BIC INGBNL2A